Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trà Vinh huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(Dân sinh) - Theo Sở LĐ-TB&XH Trà Vinh, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh đang giải ngân nguồn vốn trên 81 tỷ đồng để phân bổ cho các địa phương; trong đó, vốn ngân sách Trung ương gần 79,2 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương đối ứng.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025, tổng nhu cầu vốn để tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là trên 278,3 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 214,1 tỷ đồng, vốn địa phương đối ứng gần 32,3 tỷ đồng, số tiền còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Riêng năm 2022, với gần 24 tỷ đồng được phân bổ để thực hiện Chương trình, Trà Vinh bố trí hơn 7,3 tỷ đồng thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; dành gần 3,2 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; gần 8,3 tỷ đồng phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững.

Tỉnh cũng bố trí gần 1,8 tỷ đồng để thực hiện công tác truyền thông và giảm nghèo; gần 3,2 tỷ đồng nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình.

Mô hình nuôi bò góp phần giảm nghèo bền vững ở Trà Vinh

Mô hình nuôi bò góp phần giảm nghèo bền vững ở Trà Vinh

Trà Vinh cũng lồng ghép nhiều chương trình, dự án, các chính sách khác để hỗ trợ người nghèo cải thiện sinh kế, nâng cao mức sống như: Giải ngân các gói vay ưu đãi cho các hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; giải ngân thực hiện các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; hỗ trợ vốn giải quyết việc làm cho hộ nghèo; sử dụng Quỹ an sinh xã hội hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… Nhờ vậy, năm 2022, tỉnh giảm được 4.803 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Hiện toàn tỉnh có 5.404 hộ nghèo, chiếm 1,88%. Năm 2023, tỉnh phấn đấu giảm 0,5% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo dân tộc Khmer giảm trên 1%.

Để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo mới và hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo, đảm bảo cuối năm 2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn phân bổ, trong thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH Trà Vinh sẽ tiếp tục phối hợp cùng các sở, ngành phụ trách các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội, nhất là người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường rà soát, thống kê lại danh sách hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân nghèo để có hỗ trợ kịp thời; chủ động huy động tối đa các nguồn lực xã hội; lồng ghép các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chương trình giảm nghèo./.