Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Yên Bái đặt mục tiêu xây dựng 673 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu

UBND tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo Đề án, trong giai đoạn 2021-2025 sẽ hỗ trợ nhà ở cho khoảng 673 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 02 huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững; nhà nước hỗ trợ để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Trong đó, hỗ trợ xây mới là 442 hộ, hỗ trợ sửa chữa là 231 hộ (Huyện Mù Cang Chải có 493 hộ, trong đó, hỗ trợ xây mới là 301 hộ, hỗ trợ sửa chữa là 192 hộ. Huyện Trạm Tấu, có 180 hộ, trong đó hỗ trợ xây mới cho 141 hộ, hỗ trợ sửa chữa là 39 hộ).

Định mức hỗ trợ: ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa bằng 40 triệu đồng/hộ gia đình xây mới nhà ở và 20 triệu đồng/hộ gia đình đối với gia đình sửa chữa nhà ở.

Nguyên tắc hỗ trợ: đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở: diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, đảm bảo “3 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Các bộ phận nền - móng, khung - tường, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy.

Nhà ở phù hợp với điều kiện từng vùng, từng địa phương, từng dân tộc và khả năng của chính hộ nghèo.

Cách thức thực hiện: tổ chức bình xét và phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở.

Tại cấp thôn trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, tổ chức bình xét, đề xuất danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét, rà soát.

Cấp xã UBND cấp xã niêm yết công khai danh sách; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có); rà soát, thẩm định, tổng hợp và gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện danh sách thuộc đối tượng quy định.

Cấp huyện UBND cấp huyện tổng hợp và phê duyệt danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để làm cơ sở lập và phê duyệt đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.