Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ninh phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%

(Dân sinh) - Đây là mục tiêu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đặt ra trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030".

Theo đó, Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác giảm nghèo; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% - Ảnh 1.

Nhiều mô hình giảm nghèo ở Quảng Ninh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Kế hoạch đặt yêu cầu xác định giảm nghèo phải đảm bảo thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh. Tăng cường công tác vận động các nguồn lực của cộng đồng cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước để thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả và bền vững trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu tổng quát là tăng cường thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững đến năm 2030: Hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Tạo sinh kế và tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo. Góp phần thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, cải thiện và nâng cao rõ rệt đời sống của nhân dân; khơi dậy tinh thần tự lực và ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo. Hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030; hướng tới giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 0,8%/năm, khu vực thành thị giảm trung bình 0,3%năm, khu vực nông thôn giảm trung bình 1,5%năm, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 còn dưới 1%. Đến hết năm 2022 không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí mới.

Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh tăng tối thiểu 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3%năm; không còn nhà tạm, nhà dột nát; cơ bản giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bảo dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn.

Đến hết năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu còn dưới 1% theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2026 - 2030. Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh tối thiểu bằng 1/2 thu nhập bình quân chung của tỉnh; duy trì giảm tỷ lệ nghèo trung bình 1,5% năm. Đảm bảo 100% trẻ em, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Thực hiện tốt chính sách BHYT và các chính sách khác về hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo, đồng bảo dân tộc thiểu số vùng kinh tế - xã hội khó khăn.

Kế hoạch cũng đưa ra nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện những mục tiêu trên. Đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác giảm nghèo. Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ giảm nghèo và đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện dự án, chính sách giảm nghèo. Hoàn thiện tổ chức bộ máy; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo các cấp.

Về tổ chức thực hiện, Tỉnh ủy giao các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch này. Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện pháp lý triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; đồng thời tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tổng điều tra, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các đề án, dự án, cơ chế, chính sách của tỉnh lồng ghép với việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảm nghềo. Cụ thể hóa các giải pháp thực hiện tại Kế hoạch này; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Tổ chức sơ kết, tổng kết báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tim, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung Chỉ thị.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia, đấy mạnh các phong trào từ thiện, nhân đạo, huy động nguôn lực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội để thực hiện thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững và nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội của tỉnh.