Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Những trường hợp tinh giản biên chế nhưng không bị trừ tỷ lệ lương hưu 2024

Thanh Nhung
Thanh Nhung

BHXH Việt Nam cho biết tại Điều 5 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định về chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với đối tượng tinh giản biên chế.

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 29/2023/NĐ-CP, công chức viên chức nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi thuộc những trường hợp tinh giản biên chế sau:

Nhóm thứ nhất: Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thấp nhất theo quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành;

Hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn do Bộ LĐ-TB&XH ban hành bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Trường hợp này ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHX thì còn không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Họ cũng được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.

Được trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHX bắt buộc.

Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Những trường hợp tinh giản biên chế nhưng không bị trừ tỷ lệ lương hưu 2024 - 1
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam là 61 tuổi, lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng (Ảh minh hoạ)

 

Nhóm thứ hai: Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH 20114 (được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019).

Nhóm đối tượng này ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH thì đối tượng tinh giản biên chế này còn được hưởng các chế độ:

Được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định;

Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

Được trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Nhóm thứ ba: Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thấp nhất và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

Hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn do Bộ LĐ-TB&X ban hành bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Với nhóm này, ngoài được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH, họ cũng không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Nhóm thứ tư: Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (riêng nữ cán bộ, công chức cấp xã thì có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên).

Trường hợp này cũng được hưởng đầy đủ chế độ hưu trí, và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Nhóm thứ 5: Đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHX bắt buộc.

Với nhóm này, ngoài hưởng chế độ hưu trí họ cũng không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Đồng thời, được hưởng trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân và chế độ trợ cấp khác.

Như vậy, để được nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, theo BHXH Việt Nam thì ngoài điều kiện về thời gian đóng BHXH, người lao động còn cần có các điều kiện khác.

Đơn cử như tuổi đời theo giới tính, diễn biến thời gian công tác thể hiện chức danh nghề…

Đồng thời, hồ sơ hưởng chế độ hưu trí phải thể hiện người lao động được đơn vị trực tiếp quản lý và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về việc nghỉ hưu trước tuổi, do tinh giản biên chế.

Về giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động, cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào hồ sơ do người sử dụng lao động lập và chuyển đến. 

Trong trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng theo quy định, cơ quan BHXH sẽ giải quyết bảo đảm kịp thời quyền lợi đối với người lao động.

Căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028, và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Như vậy, hiện nay mỗi năm độ tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng lên. Cụ thể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Theo đó, năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam là 61 tuổi, lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng.