Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Dân sinh
Dân sinh

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được phân bổ theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ngày 1/4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Thừa Thiên Huế thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững - 1
Thừa Thiên Huế thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác giảm nghèo bền vững.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế , căn cứ nguồn vốn được Trung ương phân bổ hàng năm, các đơn vị đã phối hợp tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Quyết định về giao vốn thực hiện chương trình.

Trên cơ sở các quyết định giao vốn của UBND tỉnh, các địa phương đã giao vốn cho các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan và UBND cấp xã thực hiện.

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo năm 2024, Sở LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được phân bổ theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trong triển khai thực hiện Chương trình.

Cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; kịp thời xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn kinh phí được phân bổ năm 2024.

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh cho biết, các dự án thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn đang trong quá trình xây dựng kế hoạch, phê duyệt dự toán để triển khai thực hiện.

Đến nay, Thừa Thiên Huế đã triển khai một số dự án nổi bật như hỗ trợ nhà ở, bố trí ổn định dân cư tại huyện Nam Đông và huyện A Lưới; đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện A Lưới.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ trì các chương trình mục tiêu quốc gia thường xuyên rà soát, bám sát kế hoạch thực hiện; có kế hoạch chi tiết về giải ngân nguồn vốn. 

Ông Bình yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tỉnh triển khai thực hiện phần mềm quản lý dữ liệu; có giám sát, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương; chú trọng đến tiến độ phân bố nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ nhóm giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; rà soát, xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn vốn; đồng thời cần phối hợp, hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia một cách cụ thể.

Công tác hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tạo điều kiện hỗ trợ, đẩy mạnh tạo sinh kế cho người dân cần được ưu tiên. 

                                                                  Thảo Vi